Câu hỏi:
What ends in a 'w' but has no end?
Đáp án:
A rainbow!
0
0
Chia sẻ với bạn bè