Câu hỏi:
What do you call a camel with no humps?
Đáp án:
Humphrey.
0
0
Chia sẻ với bạn bè