Câu hỏi:
What asks, but never answers?
Đáp án:
An owl.
0
0
Chia sẻ với bạn bè