Câu hỏi:
Where does a snowman keep his money?
Đáp án:
In a snow bank.
0
0
Chia sẻ với bạn bè