Câu hỏi:
What type of house weighs the least?
Đáp án:
A lighthouse.
0
0
Chia sẻ với bạn bè