Câu hỏi:
Why was 6 so afraid of 7?
Đáp án:
Because 7 ate 9!
0
0
Chia sẻ với bạn bè