Câu hỏi:
What did zero say to eight?
Đáp án:
Nice belt
0
0
Chia sẻ với bạn bè