Câu hỏi:
1,3,5,2,61,832,236,94,0129,74,13 What comes Next?
Đáp án:
A Coma.
0
0
Chia sẻ với bạn bè