Câu hỏi:
What do octopuses take on camping trips?
Đáp án:
Tent-acles.
0
0
Chia sẻ với bạn bè