Câu hỏi:
Which is better, an old ten dollar bill or a new one?
Đáp án:
An old TEN dollar bill is better that just a ONE dollar bill!
0
0
Chia sẻ với bạn bè