Câu hỏi:
Which is the oldest tree?
Đáp án:
The elder.
0
0
Chia sẻ với bạn bè