Câu hỏi:
How did the pancake hurt itself?
Đáp án:
Doing backflips.
0
0
Chia sẻ với bạn bè