Câu hỏi:
A half is a third of it. What is it?
Đáp án:
1 1/2.
0
0
Chia sẻ với bạn bè