Câu hỏi:
I have lakes but no water,
Đáp án:
A Map.
0
0
Chia sẻ với bạn bè