Câu hỏi:
Who is a painstaking man?
Đáp án:
The dentist.
0
0
Chia sẻ với bạn bè