Câu hỏi:
What is a pea's favorite nursery rhyme?
Đáp án:
Little Bo Pea-p.
0
0
Chia sẻ với bạn bè