Câu hỏi:
What changes a pear into a pearl?
Đáp án:
The letter "L".
0
0
Chia sẻ với bạn bè