Câu hỏi:
Where do penguins keep their money?
Đáp án:
In a snow bank!
0
0
Chia sẻ với bạn bè