Câu hỏi:
What's a physicist's favorite snack?
Đáp án:
A "GRAM"-cracker.
0
0
Chia sẻ với bạn bè