Câu hỏi:
What do you call a car made of pigs?
Đáp án:
A “ham”borgini.
0
0
Chia sẻ với bạn bè