Câu hỏi:
Where do pilots keep their personal things?
Đáp án:
In air pockets.
0
0
Chia sẻ với bạn bè