Câu hỏi:
Where do you take a sick pirate ship?
Đáp án:
To the dock.
0
0
Chia sẻ với bạn bè