Câu hỏi:
How do pizza pies get delivered?
Đáp án:
By pie-cycle.
0
0
Chia sẻ với bạn bè