Câu hỏi:
How do you get Pikachu in a bus?
Đáp án:
You Pokémon (Poke him on)!
0
0
Chia sẻ với bạn bè