Câu hỏi:
What do you give a sick lemon?
Đáp án:
Lemon aid!
0
0
Chia sẻ với bạn bè