Câu hỏi:
A ship that puts a road in order,
Đáp án:
A smoothing iron.
0
0
Chia sẻ với bạn bè