Câu hỏi:
You can use me to say hello,
Đáp án:
Kiss
0
0
Chia sẻ với bạn bè