Câu hỏi:
What gets wetter as it dries?
Đáp án:
A Towel.
0
0
Chia sẻ với bạn bè