Câu hỏi:
What kind of drinks do aliens like best?
Đáp án:
Gravi-tea.
0
0
Chia sẻ với bạn bè