Câu hỏi:
What do you call a cow with no legs?
Đáp án:
Ground Beef.
0
0
Chia sẻ với bạn bè