Câu hỏi:
What has no body and no nose?
Đáp án:
Nobody knows.
0
0
Chia sẻ với bạn bè