Câu hỏi:
The Bay of Bengal is in which state?
Đáp án:
Liquid.
0
0
Chia sẻ với bạn bè