Câu hỏi:
How do cowboys ride steers?
Đáp án:
With Steer-ing wheels.
0
0
Chia sẻ với bạn bè