Câu hỏi:
What is a baby kangaroo called?
Đáp án:
Joey.
0
0
Chia sẻ với bạn bè