Câu hỏi:
What kind of room has no walls?
Đáp án:
A Mushroom.
0
0
Chia sẻ với bạn bè