Câu hỏi:
Why did King Arthur have a round table?
Đáp án:
So no one could corner him!
0
0
Chia sẻ với bạn bè