Câu hỏi:
What has four eyes and runs south?
Đáp án:
The Mississippi River.
0
0
Chia sẻ với bạn bè