Câu hỏi:
What do you call a witch that lives on the beach?
Đáp án:
Sandwitch.
0
0
Chia sẻ với bạn bè