Câu hỏi:
What nationality is Santa?
Đáp án:
North Polish.
0
0
Chia sẻ với bạn bè