Câu hỏi:
What do you call a santa which does not move?
Đáp án:
Santa pause.
0
0
Chia sẻ với bạn bè