Câu hỏi:
Why did Santa spell Christmas N - O - E?
Đáp án:
Because the angel said NOEL  -  NO L.
0
0
Chia sẻ với bạn bè