Câu hỏi:
What do sea monsters eat for lunch?
Đáp án:
Fish and ships.
0
0
Chia sẻ với bạn bè