Câu hỏi:
What tastes better than it smells?
Đáp án:
A tongue.
0
0
Chia sẻ với bạn bè