Câu hỏi:
Something very extraordinary happened on the 6th of May, 1978 at 12:34 a.m. What was it?
Đáp án:
At that moment, the time and day could be written as: 12:34, 5/6/78.
0
0
Chia sẻ với bạn bè