Câu hỏi:
How do shells get around in the ocean?
Đáp án:
A taxi crab.
0
0
Chia sẻ với bạn bè