Câu hỏi:
What cleans but never ever gets dirty?
Đáp án:
A bar of soap.
0
0
Chia sẻ với bạn bè