Câu hỏi:
What sings and has ten feet?
Đáp án:
A quintet.
0
0
Chia sẻ với bạn bè