Câu hỏi:
What do computer programmers sing in the shower?
Đáp án:
Disc-o.
0
0
Chia sẻ với bạn bè