Câu hỏi:
What do you call a sleeping cow?
Đáp án:
A bull-dozer.
0
0
Chia sẻ với bạn bè