Câu hỏi:
Are you smart? "Yes". How do you spell it? "_____"
Đáp án:
"I-t".
0
0
Chia sẻ với bạn bè